Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Om filmbiblioteket

I takt med att arkivens och bibliotekens bestånd digitaliseras blir även mer och mer filmhistoriskt material tillgängligt. Under fliken ”Filmbibliotek” avser detta infrastrukturella forskningsprojekt därför att samla relevant filmhistorisk litteratur som är upphovsrättsligt fri och kan laddas ned i fulltext. Det kan dels handla om småtryck, om Statliga offentliga utredningar eller somliga fria tidskrifter, men framför allt kommer fliken ”Filmbibliotek” att innehålla publikationer författade av diverse nationella filmpionjärer – vilka gått ur tiden i mitten av fyrtiotalet och därför numera tillhör den kulturella allmänningen. Det begränsar av naturliga skäl urvalet av filmhistoriskt relevanta publikationer, men de ger trots allt en fingervisning om vad som publicerats.

Materialet kommer att grupperas tematiskt i underrubriker på sajtens vänsterspalt, med viss rudimentär metadata och en kort beskrivning av de aktuella publikationerna i fråga. De flesta publikationer härrör från tiden före andra världskriget, med vissa undantag för till exempel SOU:er med bäring på bland annat Svenska filminstitutets inrättande. Inom ramen för projektet är vår ambition att gradvist fylla på med olika slags böcker och tidskrifter vilka kontinuerligt beställs för digitalisering genom Kungliga biblioteket. Förslag på relevant litteratur mottages också gärna – i den mån de är fria för öppen tillgång i fulltextformat.