Filmarkivforskning

Filmbibliotek Filmen: dess framställning, inspelning och förevisning

Boken är en genomgång av filmmediets bakomliggande teknologi. Framställningen är populärt hållen och tekniska termer förklaras. Förordet avslutas: ”Slutligen ber jag få betona, att det föreliggande lilla arbetet icke är avsett att utgöra vare sig någon uttömmande eller på djupet gående skildring av film ens tekniskagrundval. Något sådant skulle förövrigt i betraktande av det överrika material som föreligger, och den oerhört snabba utveckling, som är utmärkande för kinematografins landvinningar, knappast vara en persons verk. Man torde nästan snarare kunna vara glad, om böcker av detta slag icke bli föråldrade innan de hunnit lämna tryckpressen. Meningen med denna skrift är således endast att liksom min föregående utgöra en introduktion uti ett ämne, vilket, ju djupare jag tränger in uti dess sanna väsen, fyller mig med hänförelse och beundran för de perspektiv kinematografin, alla missbruk till trots, öppnar till mänsklighetens framåtskridande.”

Filmen dess framställning del 1

Filmen dess framställning del 2

Filmen dess framställning del 3

Filmen dess framställning del 4