Filmarkivforskning

Filmbibliotek Kinematografien, ett bildningsmedel

”Åtskilliga personer, intresserade för kinematografien som bildningsmedel, ha uppmanat mig att utgiva något i tryck beträffande detta spörsmål. Huruvida jag bort följa det rådet, får den opartiske läsaren — andra, om de finnas, bry sig väl knappast om att läsa till slut — själv försöka finna. Det har emellertid icke kunnat vara min avsikt att ens tillnärmelsevis försöka uttömmande behandla det vittomfattande ämnet. Så äro naturligtvis områdena kinematografens teknik och historik samt dess i sig själv tämligen egenartade finanstella uppbyggnad att anse som ofullständigt behandlade. Det vore uppgifter för den speciellt tekniske fackmannen, kanhända för kulturhistorikern och för filmfabrikanten att avhandla.

Min önskan har endast varit att kunna framkalla ett sakligt omdöme och ett positivt intresse beträffande en rik kunskapskälla. Och om någon genom denna lilla bok skulle finna sig manad att bidraga därtill, så vore syftet med den vunnet. Till den läsare, som möjligen med slika f öresatser lägger den tillsamman, vill jag endast säga: Studera kinematografien själv, och du skall finna, att därinom finnes mycket mera att aktgiva och taga vara på, än vad denna lilla bok kunnat på sitt sätt påvisa.”

Ladda ned Hallgren_A – hallgren_1914_A

Ladda ned Hallgren_B – hallgren_1914_B

Ladda ned Hallgren_C – hallgren_1914_C