Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1951:16 Filmcensuren

”Den svenska filmcensuren har under senare år vid flera tillfällen stått under diskussion. Bland annat har gjorts gällande, att bestämmelserna för filmgranskning äro föråldrade och otidsenliga. Verksamheten vid statens biografbyrå, som har att granska all film som över huvud taget skall visas offentligt inom landet, regleras nämligen alltjämt i huvudsak av den s. k. biografförordningen av den 22 juni 1911. Röster ha höjts för att skärpa filmcensuren och utvidga dess befogenheter till att omfatta även filmalster av ’fördummande, förytligande och smaklös’ natur, enär saneringen av filmrepertoaren icke ansetts vara tillräckligt strängt genomförd.”

sou_1951_16_filmcensuren