Filmarkivforskning

Tidskrifter Nordisk Filmtidning

Redaktör och ansvarig utgivare för Nordisk Filmtidning var B. Ericsson.  Tidskriften utkom med sitt första nummer i februari 1909 och gavs ut i lite mer än ett år – det sista numret kom i maj 1910. Tidskriften är ett exempel på formerandet av en ny bransch – ett tidigt försök att på ett samlat sätt driva politik till förmån för filmen. Tidskriften drev en linje där filmförevisarna förvisso var konkurrenter men samtidigt behövde stå enade för att bättre kunna bemöta kritik. Adresslistor och längre presentationer av biografer och dess ägare gavs därför ett relativt stort utrymme.

Förutom artiklar om råd och rön vid biografvisningar och nyhetstexter om händelser utanför Sveriges gränser var tidskriften också ytterst polemisk mot personer som kritiserade filmmediet. En sådan kritik var att filmmediet delvis sågs som geschäft och något som behövde kontrolleras. För att bemöta detta argumenterade tidskriften mot program som innehöll olika former av uppträdanden som då var talrikt förekommande. ”Biograf är biograf. Biografens goda namn skadas allt för mycket genom dessa extranummer som förekomma på programmet. Gästuppträdandet, som det kallas, gifver biografteatern dess haltstämpel, ty därigenom får den sken af att vara hvad den icke är: varieté”.

Ett ämne som kom att diskuteras flitigt under tidskriftens existens är filmcensurens vara eller inte vara. Tidskriften är starkt kritisk mot att en sådan skulle införas och därmed fick även personer, som Marie-Louise Gagner, utstå stark kritik. Detta trots att Gagner var positivt inställd till filmen. Av anmälans mål om en tidskrift som med ett brett perspektiv skulle ”åt biografvärldens intresserade samla och publicera det, som faller inom deras verksamhetsområde” och som samtidigt skulle både ”roa och lära” blev det lite. Istället blev det en tidskrift med ett ganska smalt fokus där egentligen endast synsättet att filmmediet skulle vara självreglerande drevs.

Tidskriften innehöll däremot även filmlistor och blev snabbt en annonsplats för filmuthyrare. I en tid före censuren utgör därför Nordisk Filmtidning en bra källa, om långtifrån heltäckande, för vilka filmer som fanns tillgängliga. Tidskriften är också oerhört värdefull eftersom det egentligen är först i och med den som det i Sverige fanns ett forum där frågor som rörde filmmediet diskuterades på en samlad plats.

Ett år efter tidskriftens sista nummer infördes biografcensuren.

Nordisk Filmtidning 1909, vol. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12-13, 14-18

Nordisk Filmtidning 1910, vol. 1, nr. 19, 20, 21, 22, 23

framsida