Filmarkivforskning

Tidskrifter Pathé Frères’ Veckorevy

Pathé Frères’ veckorevy är en filmkatalog med beskrivningar av filmbolagets distribuerade filmer i Sverige. Häftena gavs ut från januari till april 1911. Cirka 200 filmer av bolagets filmer får detaljerade beskrivningar. Totalt 15 häften gavs ut men dessvärre saknas det första häftet i KBs samlingar.

Filmerna delas upp i, för den tiden, centrala genrer som dramer, komedier, akrobatik, resebilder och vetenskapliga bilder. ”Kolorerade bilder” ges en egen genreindelning.

Förutom dessa häften finns ett följebrev från januari 1911 i KBs samlingar med följande rader:

”Vi taga oss härmed friheten öfversända 1 ex. af Pathé Frères’ Vecko-Revy, i hopp att denna publikation, som kommer att utgifvas hvarje måndag, skall tillvinna sig Edert bifall. Tacksamma för Edra värda meddelanden rörande de bilder, som bäst passa Eder, äfvensom för uppgift om, huruvida Ni regelbundet önskar bilder från oss, hafva vi äran teckna / Högaktningfullt Pathé Frères filial, Stockholm, S. Popert”

Pathé Frères’ Veckorevy 1911, nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Pathé Frères’ Veckorevy 1911, följebrev januari 1911

framsida